News Update

แยกผู้เสียภาษีที่พยายามจ่ายจำนวนภาษีที่ถูกต้อง

กฎหมายกำหนดให้มีการรายงานการกำหนดราคาโอนประจำปี วิธีนี้บังคับให้ผู้เสียภาษีต้องทบทวนแนวทางการกำหนดราคาโอนเป็นประจำซึ่งจะช่วยป้องกันผู้เสียภาษีจากการเปลี่ยนแปลงราคาโอน นอกจากนี้ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจสอบการปฏิบัติตามมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น กฎการกำหนดราคาโอนที่ชัดเจนควรแยกผู้เสียภาษีที่พยายามจ่ายจำนวนภาษีที่ถูกต้อง

ออกจากภาษีที่หลีกเลี่ยง ในขณะเดียวกันการบริหารงานโดยเจ้าพนักงานสรรพากรน่าจะมีความสอดคล้องมากกว่าในอดีต ประเทศไทยกำลังมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องในการกำหนดราคาโอน แต่การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดด้านเอกสารสามารถทำให้ผู้เสียภาษีมีภาระมาก หวังว่ากรมสรรพากรจะสามารถหาแนวทางที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงที่สุดเพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ